Forretningsbetingelser

Disse forretningsbetingelser er gældende fra den 1. januar 2015 og er gældende for enhver rådgivning til kunder, ydet af LE LAW efter denne dato, medmindre der er indgået en anden skriftlig aftale.

1. Opgavens udførelse

LE LAW og kunden aftaler løbende omfanget af hver opgave samt kundens og andres medvirken og ydelser.

LE LAW forpligter sig over for kunden til at yde kvalificeret rådgivning, der leveres til aftalt tid og i aftalt omfang.

Såfremt LE LAW samarbejder med andre om ydelse af bistand efter aftale med kunden, giver LE LAW, på kundens anmodning, oplysninger om de foranstaltninger, som LE LAW har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende.

Kunden får de nødvendige rettigheder til at bruge det skriftlige materiale, som LE LAW leverer til kunden i forbindelse med sagen, men LE LAW har og bibeholder alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til materialet.

2. Honorar, fakturering og betalingsbetingelser

LE LAW fastsætter honoraret med udgangspunkt arbejdets omfang, herunder arbejde uden for normal arbejdstid eller om der har været tale om en hastesag, den interesse sagen repræsenterer for kunden, værdien af LE LAWs ydelser, det ansvar der er forbundet med opgaven, sagens omfang og vanskelighed, graden af specialistviden og det opnåede resultat.

Opgaverelaterede omkostninger og udlæg, herunder gebyrer, evt. større kopierings- og forsendelsesudgifter betales af kunden ud over honoraret.

I forbindelse med påbegyndelsen af en opgave har kunden henvendt sig via www.lelaw.dk, hvor priser for alle ydelser er oplyst. Er dette ikke tilfældet, vil kunden blive gjort opmærksom på dette ved første kontakt til lelaw.dk.

De anførte priser for boligrådgivning jf. www.lelaw.dk dækker en ”sædvanlig” bolighandel med dertil hørende arbejdsopgaver. Såfremt der opstår komplikationer, der medfører yderligere arbejdsopgaver eller kræver ekstraordinære arbejdstimer, beregnes et honorar pr. time jf. prislisten. I så tilfælde aftales dette med kunden, straks denne situation måtte opstå og inden påbegyndelse af ekstraordinært arbejde.

De anførte priser for udarbejdelse af skøde jf. www.lelaw.dk dækker en ”sædvanlig” hel- eller delvis overdragelse af ejendom. Såfremt der opstår komplikationer, der medfører yderligere arbejdsopgaver eller kræver ekstraordinære arbejdstimer, beregnes et honorar pr. time. Timesatsen er pt. 1500 inkl. moms . I sådanne tilfælde aftales dette med kunden, straks efter denne situation måtte opstå og inden påbegyndelse af ekstraordinært arbejde.

Såfremt en bolighandel bortfalder efter igangsættelse af sagen, betales 1/2-delen af det aftalte honorar. LE LAW fakturerer løbende. Der kræves dog som udgangspunkt forudbetaling af større eksterne omkostninger.

Betalingsbetingelserne er som udgangspunkt netto kontant fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

Ved større eller længerevarende opgaver (ikke ”sædvanlige” opgaver) opkræves et depositum ved sagens start. Der opkræves desuden depositum for kunder uden fast bopæl i Danmark.

3. Fortrolighed

LE LAW er forpligtet til at behandle alle oplysninger modtaget af kunden eller modtaget om kunden fortroligt.

4. Ansvar, ansvarsbegrænsninger og forsikring

LE LAW er ansvarlig for den leverede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

LE LAW og dets medarbejdere er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv.

LE LAW hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som LE LAW har henvist kunden til, ligesom LE LAW ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som LE LAW efter aftale med kunden har overladt dele af opgavens løsning til.

5. Hvidvaskning og arkivering

LE LAW er omfattet af gældende lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, som senest ændret ved lov nr. 155 af 28. februar 2012, hvorfor kunder som udgangspunkt vil blive bedt om en kopi af pas eller kørekort samt kopi af sygesikringskort til opbevaring i sagsmappen.

LE LAW opbevarer alle sagsakter på arkiv i mindst fem år fra sagens afslutning.

6. Lovvalg og værneting

LE LAWs rådgivning og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret.

Såfremt der opstår uenighed mellem LE LAW og kunden omkring rådgivningen eller honoraret herfor, søges uoverensstemmelserne løst i mindelighed, hvorfor kunden opfordres til at tage kontakt til LE LAW, såfremt situationen måtte opstå.

Eventuelle tvister kan alene indbringes for den kompetente danske domstol.