cookie-lelawCookie- og Privatlivspolitik

Artikler

Hvilke parter er involveret ved køb og salg af en bolig?

/Stud.jur. Le Uyen Vu

Når en ejendom skal overdrages, vil man stifte bekendtskab med flere forskellige aktører. De to væsentligste er aktører er sælgeren og køberen. Der er dog andre aktører involveret, hvis formål er at tilgodese købers og sælgers behov. I denne artikel får du et overblik over, hvilke aktører der er involveret i en handel, og hvilken rolle de hver især spiller.

Køber

Køberen primære interesse er at købe en ejendom, som lever op til sine økonomiske forhold og levevilkår.

De vigtigste oplysninger for en køber er kontantprisen og ejendommens månedlige driftsudgifter. Selv om kontantprisen er det første, man som køber lægger mærke til, er kontantprisen mindre vigtig end de månedlige driftsudgifter. Som køber kan man nemlig lettere forholde sig til, hvad ejendommen kommer til at koste hver måned frem for at forholde sig til et stort millionbeløb.

Det vil derfor som sælger være gunstigt at fremhæve fx lave månedlige udgifter.

 

Sælger

Sælgers primære interesse er at opnå et provenu ved salget. Dette kan ske ved, at sælger selv står for salget af boligen (selvsalg) eller anvender en ejendomsformidler.

Sælger vil derfor oftest få bistand af en ejendomsformidler, som hjælper til at fremvise og præsentere ejendommen for potentielle købere på en måde, hvorpå han kan få det højeste bud.

 

Ejendomsformidler

I en ejendomshandel vil der typisk være en ejendomsformidler oftest i form af for eksempel en ejendomsmægler, men en advokat kan også optræde som ejendomsformidler.

Det er i de seneste år blevet populært for sælger selv at indtage rollen som ejendomsformidler. Dette kaldes selvsalg. Læs mere om dette her

En ejendomsformidlers vigtigste opgave er at bringe køber og sælger sammen, og dette er naturligvis helt centralt for en ejendomshandel.

Ejendomsformidleren vil derfor præsentere ejendommens nøgletal i en salgsopstilling og vise ejendommen frem til køberen på vegne af sælgeren.

 

Bygningssagkyndig

En bygningssagkyndig har flere opgaver i forbindelse med salget af en ejendom. Den primære opgave er at gennemgå ejendommen og oplyse begge parter om ejendommen. De væsentligste oplysninger ved ejendommen, som den bygningssagkyndige skal oplyse begge parter om, udarbejdes til en tilstandsrapport.

Tilstandsrapporten er en oversigt over ejendommen, som udarbejdes til køber og sælger. Den skal give et overblik over ejendommen, før den sælges. Rapporten er behjælpelig i forhold til køber og sælgers ansvar. Hvis et forhold er nævnt i tilstandsrapporten, kan køber på den måde ikke påberåbe sig dette som en mangel.

I visse ejendomshandler vil der ikke være behov for en bygningssagkyndig. I tilfælde af salg af en ejerlejlighed, vil udarbejdelse af en tilstandsrapport være et for dyrt og omfattende arbejde, fordi den bygningssagkyndige skal undersøge hele bygningen og ikke blot den udbudte ejendom.

 

Advokat

Advokaten har to forskellige opgaver i forbindelse med købet. Først og fremmest rådgiver advokaten køberen om de mere juridisk anlagte områder, herunder køberens rettigheder og lignende.

Dernæst er det advokatens opgave at forestå berigtigelsen af ejendomshandelen ved at udfærdige og ekspedere de nødvendige dokumenter og registreringer, således at det sikres, at parternes ydelser henholdsvis ejendommen og købesummen bliver udvekslet.

Denne opgave har advokaten ikke eneret til. I de seneste år har ejendomsformidlerens rolle bevæget sig mere ind på advokatens. Det er sket, fordi en ejendomsformidler nu må skrive skøder og tinglysning er blevet digital.

Det betyder dog omvendt også, at advokaten i visse tilfælde kan optræde som ejendomsformidler.

 

Pengeinstitut

Når man taler om pengeinstitutter i forbindelse med et ejendomskøb, er det vigtigt at skelne mellem købers pengeinstitut og sælgers pengeinstitut.

Købers pengeinstitut optræder ofte som finansiel rådgiver. Denne rådgivning skal sikre, at køberen ikke køber ene ejendom, som er for dyr i forhold til den enkelte køber.

Sælgers pengeinstitut deltager også i handelen, idet sælgeren skal indfri visse lån, før at købesummen kan blive stillet til rådighed for sælgeren.

 

Realkreditinstitut

Realkreditinstituttet har til opgave at levere størstedelen af finansieringen af købesummen. Realkreditinstituttet må belåne fast ejendom med indtil 80 % af ejendommens værdi. Visse realkreditinstitutter ejer eller samarbejder med ejendomsmæglerkæder. Derved sikrer de, at en køber bliver henvist til dem fra ejendomsmæglerne.

Realkreditinstitutter optræder ikke som en egentlig rådgiver, men der foretages en kreditvurdering, hvor der tages højde for både pantets værdi og til værdien af købers personlige hæftelse.

 

Forsikringsselskab

Forsikringsselskabet tegner både en skadesforsikring og en ejerskifteforsikring på ejendommen. Forsikringsselskabet vurderer risikoen ud fra en tilstandsrapport, som udfærdiges af en bygningssagkyndig. Læs mere om tilstandsrapporter og ejerskifteforsikringer under artikler.

 

Administrator

En administrator er ofte sammen med banken den eneste aktør i forbindelse med overdragelse af andelsboliger. Rådgivningsydelsen er dog begrænset her, idet administrator repræsenterer foreningen. Administrator rådgiver principielt set hverken køber eller sælger.

I de tilfælde, hvor der handles til en maksimalpris, er administrators rolle en berigtigelsesydelse, som betales af sælger og køber. I forbindelse med handler, som ligger under maksimalprisen, bliver administrator normalt bedt om at afgive oplysninger til brug for handlen i form af et særligt administratoroplysningsskema. Dette skema har til formål at sikre, at køber har fået de nødvendige oplysninger vedrørende ejendommens drift.